Seajet 023 zelfslijpende koperhoudende antifouling

Uw Prijs:  144.95

7-10-dagen

Leverbaar in 4 kleuren tw: Donker blauw, Rood, Zwart en Licht Blauw en in bussen van 5 Ltr.

Wissen
Email

Beschrijving

Seajet 023 zelfslijpende koperhoudende antifouling

De Seatender 10 voor de particuliere markt!

Seajet 023 is de nieuwe antifouling van Seajet op basis van Seatender 10. Het populaire product Seatender 10 is in Nederland sinds 2016 niet langer toegestaan voor de particuliere markt vanwege een te hoog kopergehalte in de verf. De Seajet 023 is voor de pleziervaart de ideale opvolger van en het ideale alternatief voor de Seatender 10.

seajet 023 zelfslijpende antifouling

Alternatief voor Seatender 10

Vanaf 1 januari 2016 mag Seatender 10 in Nederland alleen nog worden gebruikt voor de beroepsvaart en onder beroepsmatige schepen. Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren dit product gebruikt en het is dus ook onder veel boten te vinden. De Seajet 023 is de ideale opvolger van de Seatender 10. Het product kan zonder tussenlaag over de Seatender 10 worden aangebracht.

Toepassing

  • Aantal lagen: 2 (3 lagen op scherpe en moeilijk bereikbare delen van de boot),
  • Compatibel met met verouderde coatings en overschilderbaar met de meeste coatingtypen,
  • Verbruik: 10m² per liter,
  • Overschilderbaar na minimaal 8 uur bij 15˚C,
  • Droogtijd voor tewaterlating: 24 uur,
  • Aanbrengen met kwast of roller,
  • Volume verdunning: 3-5%

Product informatie

Download: Productblad Seajet 023
Download: Veiligheidsblad seajet 023

Leverbaar in 4 kleuren tw: Donker blauw, Rood, Zwart en Licht Blauw en in bussen van 5 Ltr.

Extra informatie

Gewicht 5.5 kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Seajet 023 zelfslijpende koperhoudende antifouling” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download Matentabel Magic Marine

Leveringsvoorwaarden Webshop Qsail

1. Algemeen

a. Kaaphoorn Charters B.V., in deze handelend onder de naam Qsail.nl, hierna te noemen Qsail, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de im- en export, groot- en detailhandel, zeilmakerij, bootverhuur, scheeps onderhoud, zeillessen, zeilevenementen, fabricage van scheeps- en watersportartikelen, dit alles in de meest ruime zin.
b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Qsail, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.
Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is in een dergelijk geval, indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

2. Aanbod en aanvaarding

a. Alle aanbiedingen van Qsail zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.
b. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Qsail slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
c. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Qsail binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Qsail het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Prijzen

a. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld in EURO inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Qsail gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4. Levering

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald en nagelang de voorraad strekt. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever. Goederen welke per expresse worden verzonden zijn ook voor rekening van de opdrachtgever.

1. Verzendkosten binnen Nederland:

  • 0 tot 10 kg- Pakket afmeting max. 100 x 50 x 50cm: 9,05 euro
  • Meer dan 10 kg of grotere afmetingen: prijs op aanvraag.

2. Verzenden buiten Nederland:

  • Prijs op aanvraag.

a. De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Qsail te melden en indien mogelijk met nodige foto materiaal, bij gebreke waarvan Qsail gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
b. De door Qsail opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en voor webshopartikelen in achtneming een maximale levertijd van 30 werkdagen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Qsail derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
c. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Qsail gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.
d. Qsail is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Qsail de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.
e. Het risico van de goederen tijdens het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen Qsail hebben verlaten.
f. Door Qsail vervaardigde goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen maatvoering, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.

5. Overmacht

a. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Qsail niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Qsail het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.
b. Als "overmacht" wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de u uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Qsail vallen.

6. Aansprakelijkheid

Qsail is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Qsail wordt aangetoond.
a. Indien Qsail onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
b. Qsail zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.
c. Indien derden vergoeding van schade van Qsail claimen is de opdrachtgever gehouden Qsail op eerste verzoek volledig te vrijwaren.
d. Qsail zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
e. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Qsail voor alle aanspraken dienaangaande.

7. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door Qsail geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indiende koopprijs niet tijdig is betaald is Qsail gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schaden in interessen indien aanwezig.
b. Opdrachtgever machtigt Qsail om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Qsail dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Garantie

a. Qsail verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant aan Qsail verstrekt.
b. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Qsail geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en garantiebewijs. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.
c. De kosten van verzending door Qsail naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Qsail in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.
d. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Qsail, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Qsail/fabrikant te wijten zijn aan constructie fouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
e. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

9. Betaling

a. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling bij bestelling te geschieden.
b. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
c. De opdrachtgever is gehouden een rente van 4% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
d. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door Qsail te maken buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente
met een minimum van 50,00 euro te betalen.

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan onze websites besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten op de website onvolledig c.q. onjuist zijn.

De informatie op onze websites wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf worden doorgevoerd. Indien u zekerheid wilt hebben over de juistheid in welke vorm van verstrekte informatie dan ook, neem dan contact met ons op.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevind en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Qsail sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit of zal voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites en pagina´s of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de websites en of de informatie te kunnen raadplegen.

Daarnaast is Qsail nimmer aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Andere suggesties…

Ander kochten ook